تنها ایراد احمدی نژاد بزرگترین خطر برای اسلام و ایران

آقای احمدی نژاد یک ایراد بیشتر ندارد.به نظر ایشان و هوادارانشان هدف وسیله را توجیه میکند.در واقع تفسیر غلطی از دین دارند که بسیار خطرناک است.خطر احمدی نژاد همان خطر خوارج برای اسلام است.

به ظاهر چون ایشان فقط یک عیب دارند و بقیه هزار عیب ایشان بهتر از دیگرانند اما تنها عیب ایشان کجا و عیب های بیشمار بقیه کجا؟

درست است ایشان یک عیب بیشتر ندارند اما همین یک عیب فاجعه بار است، خانمان برانداز است، فلاکت بار است، به قهقرا برنده است،

کاش تا دیر نشده خطر را احساس میکردیم!!!

/ 1 نظر / 11 بازدید
مجتبی گروسی

تنها خطر موسوی خرفتی پیری بی عقلی خاتمی ودوستانش ودشمن پرستی ونابودی تمامی مذاهب به بهانه گفتگوی تمدنهاست![ابله]